Bernard ALLANIC, Marie-Claire HUOT, Xing XU, Hua YU